Privacy Verklaring

De Schminkkoffer, gevestigd aan Nijbuorren 2, 8584 VM HEMELUM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Nijbuorren 2, 8584 VM HEMELUM
Telefoon: +31 (0)6-27311775
Website: https://www.deschminkkoffer.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Schminkkoffer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• OPT-in gegevens voor onze nieuwsbrieven en reclame

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deschminkkoffer.nl.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Schminkkoffer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Om diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Schminkkoffer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (een medewerker van De Schminkkoffer) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Schminkkoffer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 

1. GEGEVENS VOOR LEVERING:

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• E-mailadres
• Telefoonnummer

Doel: afleveren goederen en betaling
Bewaartermijn: maximaal 5 jaar

 

2. GEGEVENS VOOR MAILING EN RECLAME (NA OPT-IN door klant):

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• E-mailadres
• OPT-in gegevens voor onze nieuwsbrief

Doel: verzenden nieuwsbrieven en reclame
Bewaartermijn: tot wederopzegging opt-in

Opzegging kan onder andere door een e-mail te sturen met hierin (in de titel) het verzoek tot uitschrijven van de nieuwsbrieven en/of reclame, bij voorkeur als volgt:

• Verzoek uitschrijven e-mail, niet uitschrijven voor reguliere mailing/post
• Verzoek uitschrijven reguliere mailing/post, niet uitschrijven voor e-mail
• Verzoek uitschrijven e-mail en reguliere mailing/post

Uitleg OPT-IN: Dit is de term voor het proces waarin wij volgens de regelgeving vooraf toestemming vragen voor verzenden van mailings. Alleen als u toestemming heeft gegeven sturen wij u mailings.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Schminkkoffer verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Schminkkoffer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De Schminkkoffer gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Schminkkoffer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@deschminkkoffer.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Schminkkoffer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Schminkkoffer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij onder andere door het plaatsen van een security certificaat op onze website. De Schminkkoffer heeft geen webshop online en dus ook geen keurmerk voor een webshop. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@deschminkkoffer.nl

Deze voorwaarden zijn opgesteld in samenspraak met Triple B, https://www.triple-b.net/